Ukrepi CSD za varstvo otrok

Ukrepi centra za socialno delo temeljijo na zaščiti otroka in ne na kaznovanju staršev za njihova dejanja; če starši ne poskrbijo za svojega otroka, kar je njihova zakonska pravica in dolžnost, center za socialno delo poseže v njihovo roditeljsko pravico z namenom zavarovati otroka.

Center za socialno delo ukrepa po splošnem pooblastilu, kadar želi izpeljati katerikoli ukrep za varstvo otrokovega interesa, pod pogojem, da je ta potreben. Najprej se izbere ukrep, ki bo starše in otroka najmanj prizadel, pa bo vendar z njim dosežen želeni učinek, kar pomeni zagotovitev otrokove koristi (svetovati staršem, opozarjati starše na napake pri negi in vzgoji otroka, napotiti starše v vzgojno, zdravstveno, socialno ali svetovalno institucijo, določiti stalni nadzor nad izvrševanjem roditeljske pravice, pomagati staršem pri urejanju življenjskih razmer).

Center za socialno delo lahko izpelje tudi ukrep odvzema otroka staršem in oddajo otroka drugi osebi ali zavodu v varstvo in vzgojo, če so starši zanemarili otrokovo vzgojo in varstvo ali če je to iz drugih pomembnih razlogov v otrokovo korist. Pri tem ni nujno, da gre za krivdno ravnanje staršev, lahko gre za čisto objektivne razloge.

Centru za socialno delo je na voljo tudi ukrep, kjer zaradi otrokove osebnostne ali vedenjske motenosti, ki bistveno ogroža njegov zdrav osebnostni razvoj, na lastno pobudo ali na predlog staršev odda otroka v vzgojno organizacijo. Razlogi za tak ukrep so navadno podani pri mladoletniku samem, čeprav so lahko težave pri otroku pogosto posledica zanemarjanja vzgoje in varstva.

Center za socialno delo je tudi dolžan opraviti ukrepe za zaščito in varstvo otrokovih premoženjskih interesov, kjer lahko od staršev zahteva, da položijo račun o upravljanju otrokovega premoženja. Tako lahko predlaga sodišču, da dovoli zavarovanje na premoženju staršev ali predlaga, da postavi sodišče starše v položaj skrbnika glede upravljanja z otrokovim premoženjem. Delo skrbnika nadzira center za socialno delo, kar pomeni, da so starši v takem primeru dolžni pridobiti soglasje centra za socialno delo pri upravljanju otrokovega premoženja. (Pravna podlaga: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 119. člen, 120., 121. 122. člen, Uradni list RS, št. 69/04 UPB, Konvencija o otrokovih pravicah, Uradni list RS, MP, št. 55/92).