Statusna razmerja

UREJANJE RAZMERIJ MED STARŠI IN OTROKI
Izvajanje javnih pooblastil in naloge po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)

Prenehanje zakonske zveze
Pomembno je kako zakonska zveza preneha in način kako sta zakonca uredila  medsebojna razmerja do skupnih mladoletnih otrok.

svetovalni razgovor pred razvezo zakonske zveze
Je pogovor o spremembah in posledicah, ki nastanejo z razvezo zakonske zveze za zakonca in njune otroke.
Center za socialno delo povabi zakonca na svetovalni razgovor, ko prejme od sodišča predlog za sporazumno razvezo ali tožbo za razvezo zakonske zveze.

Če zakonca ne želita več živeti v zakonski skupnosti, si prizadevamo, da uredita medsebojna razmerja do skupnih otrok, tako da bodo čim bolje zagotovljene koristi otrok.

Zakonca seznanimo o možni strokovni pomoči za rešitev morebitnih nesoglasij, da se sporazumeta o varstvu in vzgoji otrok (kje in kako bo otrok živel po razvezi), stikih (kakšna oblika stikov je zanj primerna) in preživnini (materialna odgovornost obeh staršev za zagotavljanje otrokovih potreb in interesov).

Otrok ima v  postopku možnost izraziti svoje mnenje, če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.

Center za socialno delo pošlje sodišču poročilo o opravljenem svetovalnem razgovoru in vključi mnenje glede koristi otrok, kar je v skladu s 64. členom oz. 105., 105.a, 106. in 106. a členom Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Predhodno družinsko posredovanje
-pomoč pri sklenitvi sporazuma o varstvu in vzgoji skupnih otrok
-pomoč pri sklenitvi sporazuma o preživnini
-pomoč pri sklenitvi sporazuma o stikih

Če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj se morata v skladu z koristmi otrok sporazumeti: – o varstvu in vzgoji skupnih otrok, – o preživnini in – stikih.

Če se starša sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo.

Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta, izda center dokazilo, da sta se ob njegovi pomoči poskušala sporazumeti. Ta okoliščina je procesna predpostavka za odločanje sodišča, ki odloči na predlog enega ali obeh staršev.

(Naloge se izvajajo v skladu s 105., 105.a, 106. in 106.a členom ZZZDR).

Izvrševanje roditeljske pravice

-pomoč pri sklenitvi sporazuma v sporih med staršema

Starša sporazumno izvršujeta roditeljsko (starševsko) pravico v skladu s koristjo otroka. Če se starša ne moreta sporazumeti jima pri sporazumevanju pomaga center za socialno delo, predvsem v odločitvah, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, zlasti odločitve glede otrokove oskrbe.

Postopek je enak kot pri predhodnem družinskem svetovanju.

Pomoč pri varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih

  • oblikovanje mnenja sodišču glede koristi varstva in vzgoje za otroka
  • oblikovanje mnenja sodišču glede koristi preživnine za otroka
  • oblikovanje mnenja sodišču glede koristi stikov za otroka
  • oblikovanje mnenja sodišču glede otrokove koristi v sporih med staršema, (ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj).

Urejanje – priznanje očetovstva

Oče lahko prizna otroka za svojega pri centru za socialno delo ali pred matičarjem ali v javni listini ali v oporoki. Priznanje očetovstva velja in se vpiše v matično knjigo samo, če se s tem strinja otrokova mati. Postopek priznanja očetovstva pri centru za socialno delo se lahko prične na podlagi prejema prijave rojstva iz upravne enote, ko center za socialno delo pokliče mater, da izjavi koga šteje za očeta svojega otroka. To izjavo lahko poda mati tudi brez poziva.

Bodoči starši, ki želijo še pred rojstvom otroka urediti priznanje očetovstva (velja samo za neporočene pare) imajo možnost to urediti na pristojnem centru za socialno delo ali na upravni enoti. Takšna priznanja naj bi bila sicer bolj izjema kot pravilo, vendar menimo, da je potrebno staršem omogočiti predhodno urejanje očetovstva, ki zakonsko sicer ni posebej določeno (z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih), vendar pa je to glede na ustavne in konvencijske določbe v korist otroka.

Priznanje očetovstva se ureja po predhodnem dogovoru s strokovnima delavkama :

Ireno Weber,  mag.upr.ved na tel 03 425 63 39, irena.weber@gov.si

Ireno Rupnik,  sodelavka za prejemke in oprostitve  na tel. 03 425 63 42, i.rupnik@gov.si