Starševsko varstvo

Z 29. 4. 2014 se je začel uporabljati  ZSDP-1.

PRAVICE IZ ZAVAROVANJA ZA STARŠEVSKO VARSTVO:

 1. dopust,
 2. nadomestilo,
 3. pravica do krajšega delovnega časa in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva,
 4. pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok,
 5. nadomestilo v času odmora za dojenje in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v času odmora za dojenje

1.      Pravica do dopusta:

Materinski dopust
Očetovski dopust
Starševski dopust

Materinski dopust

Mati ima pravico do materinskega  dopusta v trajanju 105 dni.
Mati obvezno izrabi 15 dni materinskega dopusta.
Nastop MD je 28 dni pred predvidenim datumom poroda.
Do MD imajo pravico tudi druge osebe ali oče otroka (npr. mati mlajša od 18 let ali mati ni sposobna za samostojno življenje in delo).

Očetovski dopust

Oče ima  pravico do očetovskega dopusta ob rojstvu otroka oziroma otrok v trajanju 90 dni
do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Oče izrabi očetovski dopust v trajanju 15 dni, za katerega je upravičen do očetovskega nadomestila in v trajanju 75 dni v obliki polne odsotnosti z dela za katerega se mu zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.

Starševski dopust

 • Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče lahko prenese na mater 130 dni starševskega dopusta.
 • Starševski dopust se za 90 dni podaljša ob rojstvu dvojčkov, ob rojstvu nedonošenčka in v primeru rojstva otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Starševski dopust se podaljša tudi v primeru, ko starša že ob rojstvu varujeta in negujeta dva oziroma več otrok.
 • Starša  se pisno dogovorita o izrabi starševskega dopusta 30 dni pred potekom materinskega dopusta – dogovor predložita pristojnemu CSD.
 • Pravica posvojiteljev do starševskega dopusta:
  -posvojitelj oziroma posvojiteljica ima pravico do starševskega dopusta do zaključka prvega razreda osnovne šole otroka v istem obsegu in trajanju kot starša.

2.      Nadomestilo

Materinsko nadomestilo
Očetovsko nadomestilo
Starševsko nadomestilo

Materinsko nadomestilo

 • Pravico do nadomestila imajo tiste osebe, ki imajo pravico do dopusta in so bile zavarovane za starševsko varstvo dan pred nastopom.
 • Pravico do nadomestila imajo tudi osebe, ki nimajo pravice do dopusta, če so bile zavarovane za starševsko varstvo vsaj 12 mesecev v zadnjih treh letih.
 • Osnova nadomestila je 100 % povprečna osnova strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje predpretekli mesec od vložitve prve vloge za dopust.
 • Upravičencem do nadomestila, ki jim v času trajanja dopusta preneha delovno razmerje, prispevek za socialno varnost plačuje Republika Slovenija.

Očetovsko nadomestilo

Višina nadomestila znaša 90 % povprečne osnove strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje predpretekli mesec od vložitve prve vloge za dopust.                                   Višina nadomestila ne more biti višja od dvakratnika povprečne mesečne plače v RS.

Starševsko nadomestilo

Starševsko nadomestilo je omejeno in ne more biti višje od dvakratnika povprečne mesečne plače v RS

3.      Pravica do krajšega delovnega časa in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva

 • Eden staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti ima pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega.
 • Eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva otroka, ima pravico do dela s krajšim delovnim časom do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljiva za vsakega od staršev.
 • Šteje se, da eden od staršev neguje in varuje otroka, če ima roditeljsko pravico in dejansko neguje otroka.
 • Eden od staršev, ki neguje in varuje zmerno ali težje gibalno oviranega otroka ali  z zmerno  težjo ali težjo motnjo v duševnem razvoju, ima pravico do dela s krajšim delovnim časom najdlje do 18. leta starosti otroka.
 • Tedenska delovna obveznost mora obsegati najmanj polovično delovno obveznost.

4.      Plačilo prispevkov v primeru štirih ali več otrok

Eden od staršev, ki ima roditeljsko pravico, zapusti trg dela in dejansko varuje in neguje štiri ali več otrok ima pravico do plačila prispevkov za socialno varnost do dokončanega prvega razreda osnovne šole.

5.      Nadomestilo v času odmora za dojenje in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v času odmora za dojenje.

 • Pravica do nadomestila v času odmora za dojenje eno uro dnevno do 18 meseca starosti otroka.
 • Do devetega meseca starosti otroka z nadomestilom v višini 1/8 minimalne plače.
 • Od 9-18 meseca starosti otroka s plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače brez nadomestila.

Pravica se začne uporabljati 1. septembra 2014.

OBRAZCI ZA UVELJAVITEV PRAVIC IZ ZAVAROVANJA ZA STARŠEVSKO VARSTVO

K vlogi za uveljavitev pravic starševskega varstva je potrebno materam predložiti tudi potrdilo ginekologa oziroma fotokopijo 5. strani materinske knjižice, kjer je razviden termin poroda.