Skrbništvo nad mladoletnimi osebami

Namen skrbništva nad mladoletnimi osebami je, da se s skrbjo, vzgojo in izobrazbo vsestransko razvije osebnost mladoletnih varovancev in da se varovanci usposobijo za samostojno življenje in delo. Zajema tudi skrb za mladoletnikovo premoženje, pravice in koristi. Pod skrbništvo se postavi mladoletnika, ki nima staršev ali za katere starši ne skrbijo. Skrbnik mladoletnika je dolžan skrbeti enako kot starši za mladoletnika.

Pobudo za postavitev skrbnika mladoletni osebi lahko dajo matičar, upravni in drugi organi, kadar pri opravljanju dolžnosti zvedo za tak primer, najbližji sorodniki, člani gospodinjstva in sosedje, podjetja, četrtne skupnosti ter drugi. V pobudi se navedejo razlogi za postavitev pod skrbništvo, lahko se predlaga tudi osebo, ki bi opravljala to nalogo.

V odločbi, ki jo izda center za socialno delo, se natančno določi obseg skrbnikovih pooblastil in nalog. V okviru nadzorstvene pravice ima center za socialno delo naloge stalnega nadzora nad delom skrbnika, sprejemanje poročil o delu skrbnika, iz katerih mora biti razvidna skrb za varovanca, nadzor nad upravljanjem in razpolaganjem z varovančevim premoženjem.

Postavitev skrbnika za poseben primer

Skrbnik za poseben primer se mladoletni osebi postavi zaradi zaščite pravic in koristi otroka, nad katerim izvršujejo starši roditeljske pravice v primeru spora med otrokom in starši, za sklenitev posameznih pravnih poslov med njimi ter v drugih primerih, če so njihove koristi v navzkrižju ( v postopku dedovanja, odtujitev, prodaja premoženja in podobno). Pri tej obliki skrbništva ni namen skrb za mladoletno osebo v celoti, temveč je namenjeno varstvu v omejenem obsegu, v določeni smeri ali za razrešitev sporne situacije.

Pravna podlaga: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l. RS, št. 69/04 UPB in spremembe); Pravilnik o postopku za popis in ocenitev premoženja oseb pod skrbništvom ter o pripravi skrbniških poročil (Ur.l. SRS, št. 18/89)