Regijska kordinacija za izvajanje nadomestne kazni in drugih ukrepov v splošno korist

Regijska koordinacija za izvajanje nadomestne kazni in drugih ukrepov v splošno korist

Center za socialno delo Celje izvaja naloge regijske koordinacije nadomestnih kazni in drugih ukrepov v splošno korist za področje celjske regije, ki obsega poleg CSD Celje še center za socialno delo Velenje, Žalec, Mozirje, Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju in Laško.

Zagotavlja pogoje za možnost opravljanje dela v splošno korist kot alternativo kazni zapora do dveh let ali denarne kazni; plačilu globe, izrečene v postopku o prekršku ali kot možnost v postopku odloženega pregona ali poravnave.

Delo regijskega koordinatorice je, da evidentira, izbere in vzdržuje mrežo izvajalskih organizacij, ki so pripravljene nuditi možnost opravljanja dela v splošno korist za prebivalce celjske regije. Ta seznam se oblikuje in vodi v sodelovanju s sodišči. Regijski koordinator sodeluje pri oblikovanju protokolov med akterji, ki se vključujejo v izvajanje tega instituta: okrožna in okrajna sodišča, okrožna državna tožilstva, samoupravne lokalne skupnosti in druge izvajalske organizacije ter centri za socialno delo. Nudi tudi strokovno podporo strokovnim delavcem – nosilcem posameznih zadev,  ter prispeva k večji usklajenosti postopkov.  Analizira stanje v regiji (zbira podatke, ugotavlja potrebe..)

Postopek izvajanja dela v splošno korist vodijo krajevno pristojni centri za socialno delo, po  prejemu predloga sodišča, tožilstva ali poravnalca.

Zakonske podlage:

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakon o prekrških, Zakon o kazenskem postopku, Kazenski zakonik.

Poleg zakonov ta institut podrobneje ureja tudi Pravilnik o izvrševanju kazni zapora in Pravilnik o poravnavanju v kazenskih zadevah.

IZVAJALSKE ORGANIZACIJE

PRAVILNIK o izvrševanju dela v splošno korist, podrobneje definira, da je lahko izvajalska organizacija vsaka pravna oseba v RS, ki opravlja tudi nepridobitno dejavnost. Delo v splošno korist namreč ne sme biti namenjeno pridobivanju dobička. Poudarek je na vlogi samoupravnih lokalnih skupnosti. Tem novi ZIKS (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij) nalaga, da so dolžne zagotavljati delovne naloge in izvajalske organizacije, kjer je možno opravljati delo v splošno korist.
Sodelovanje v naši regiji poteka konstantno in konstruktivno, vključujejo se še nove organizacije, zavodi, društva, itd. Na seznam izvajalskih organizacij uvrstimo tiste, ki nam posredujejo SOGLASJE in s katerimi potem podpišemo POGODBO O POVRAČILU STROŠKOV V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DELA V SPLOŠNO KORIST. Stroške, ki pri izvajanju teh postopkov nastanejo, izvajalski organizaciji, na podlagi njihovega zahtevka, povrne pristojni center za socialno delo.
Naše uporabnike lahko napotimo na delo v navedene organizacije potem, ko od tamkajšnjih pristojnih strokovnih delavcev dobimo soglasje in potrditev, da imajo na razpolago ustrezno delo. Delo mora biti primerno posameznikovim osebnim lastnostim, osebnim razmeram, zdravstvenemu stanju, morebitni zaposlenosti, sposobnostim, znanju, veščinam ter praviloma v kraju stalnega ali začasnega prebivališča.

VABIMO ŠE NOVE ORGANIZACIJE,

  • ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje,
  • ki bi jim bila pri njihovem delu dobrodošla občasna pomoč in
  • ki ste pripravljeni v tem smislu pomagati svojim občanom,

da nas pokličete (tel. 03 425-63-19 ali 03 425-63-11) ali nam pišete na naslov CSD Celje, Opekarniška 15b, Celje ali el. naslov: gpcsd.celje@gov.si Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , da si izmenjamo še ostale potrebne podatke in vas uvrstimo na seznam izvajalcev.

Za soglasje klikni tu.

Za seznam izvajalskih organizacij celjske regije klikni tu.

Zloženka Izvajanje dela v splošno korist.