Regijska koordinacija za obravnavo nasilja

Deluje na območju Celjske regije in zajema osem centrov za socialno delo: CSD Celje, CSD Šmarje pri Jelšah, CSD Šentjur, CSD Laško, CSD Žalec, CSD Slovenske Konjice, CSD Mozirje, CSD Velenje.

Delo koordinatorja je usmerjeno v organiziranje in razvijanje mreže pomoči vsem, ki preživijo nasilje, s posebnim poudarkom na najranljivejših skupinah kot so otroci, ženske, stari in invalidi ter krepitvi sodelovanja med različnimi institucijami in organizacijami, ki se vključujejo v obravnavo nasilja. Koordinator nudi strokovno podporo delavcem – nosilcem posameznih zadev, ki obravnavajo primere nasilja ter prispevajo k večji usklajenosti postopkov. Naloga koordinatorja je tudi spremljanje in analiziranje stanja v regiji, seznanjanje strokovne in laične javnosti o problematiki nasilja in organizacija novih možnosti za kratkotrajne namestitve žrtev nasilja.

Cilj je ustvariti mrežo potrebne pomoči vsem, ki preživljajo nasilje in zagotoviti ustrezno pomoč povzročiteljem nasilja.

Z namenom zagotavljanja pomoči žrtvam nasilja, izvajanja interventne službe, povezovanja dejavnosti organov in organizacij, spremljanja in analiziranja pojavov nasilja v regiji, je bila s sklepom ministra za delo, družino in socialne zadeve pri Centru za socialno delo Celje oblikovana regijska služba za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja, ki vključuje:

– regijsko interventno službo
– krizni center za mlade in
– regijskega koordinatorja za obravnavo nasilja.

Podzakonski predpisi, ki so jih organi morali sprejeti in objaviti v Uradnem listu RS po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini:

Povezava na Zakon o preprečevanju nasilja: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200816&stevilka=487

Dodajamo še seznam nekaterih drugih organizacij oziroma programov socialnega varstva, ki nudijo pomoč v primerih nasilja:

Regijska koordinatorica: Gabrijela Čoklc