Prva socialna pomoč

Uporabnik/ca storitve prve socialne pomoči je vsakdo, ki se znajde v stiski ali težavi in se za storitev odloči prostovoljno. CSD lahko prične s storitvijo PSP tudi po uradni dolžnosti npr. na osnovi obvestil policije, šole in drugih, ki so ugotovili socialno ogroženost posameznika.
Je prva izmed socialno varstvenih storitev uporabniku/ci, ki pride na Center za socialno delo  in sicer:

PRVIČ, zaradi kakršnekoli težave oz. stiske ali zaradi informacij o določenih postopkih (npr. družinski nesporazumi, nasilje, težave z duševnim zdravjem, finančna stiska, bivanjska stiska, težave v medosebnih odnosih, stanovanjski problemi, stiska povezana z odraščanjem, alkoholizem, partnerske težave ki se odražajo na starševskem delu, vprašanja vezana na postopek razveze zakonske zveze in postopek urejanja stikov, preživnine, …),

Ponovno z novo težavo ali stisko oz. zadevo, ki je še nikoli ni urejal na CSD.

Prvi razgovor z uporabnikom/co je namenjen pomoči pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, ko ima uporabnik možnost pojasniti vse okoliščine, ki so vplivale na težavo ali stisko, izraziti, kaj pričakuje od CSD, strokovni/na delavec/ka pa skupaj z njim razišče možne rešitve. Skupaj iščeta več možnosti in v kolikor ugotovita in ocenita, da je ena izmed možnih rešitev dobra in možna, poda strokovni delavec/ka osnovne informacije o storitvah in dajatvah ter obveznostih, ki sledijo možni izbiri ter izvede napotitve ter skupaj z uporabnikom/co dorečeta dogovore.

Uporabnika/co lahko, glede na težavo, napoti:
k drugim strokovnim delavcem znotraj CSD, ki opravljajo druge socialno varstvene storitve: osebno pomoč posameznikom (svetovanje, urejanje, vodenje) in pomoč družini za dom (svetovanje, spremljanje družine), ali pa javna pooblastila (npr. postavitev skrbnika za poseben primer, sklenitev dogovora o preživljanju, ukrepi za zaščito otrok, predlog za odvzem/vrnitev poslovne sposobnosti itd.);
ali zunaj CSD, v druge institucije, društva, nevladne organizacije ali k posameznikom, ki nudijo ustrezno obliko pomoči (seznanitev z mrežo izvajalcev, ki lahko nudijo ustrezno pomoč).

Storitev PSP je brezplačna, (ne glede na državljanstvo ali stalno bivališče) in se, po enem ali več razgovorih z uporabnikom/co, zaključi z dogovorov o nadaljnji obliki strokovnega sodelovanja pri reševanju socialne stiske ali težave.

Pravna podlaga: Zakon o socialnem varstvu, Uradni list RS, št. 36/04; Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05.