Preživnine odraslih

Dolžnost preživljanja:

  • zakoncev po razvezi zakonske zveze in
  • otrok do staršev

določa Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/2004-UPB1).

O preživnini med  razvezanima zakoncema in preživnini otrok do staršev odloča sodišče, lahko pa o preživnini sklenejo tudi sporazum v obliki izvršljivega notarskega zapisa.

Preživnine se uskladijo enkrat letno (s 1.4.) z indeksom rasti cen življenjskih stroškov. Center za socialo delo obvesti upravičenca in zavezanca o vsakokratni uskladitvi in novi višini preživnine.

Sodišče lahko na zahtevo upravičenca ali zavezanca zviša, zniža ali odpravi z izvršilnim naslovom določeno preživnino.