Obvestilo o probaciji

S 1.4.2018 bo z delovanjem pričela Služba za probacijo pod okriljem Ministrstva za pravosodje (Zakon o probaciji je sprejel Državni zbor 24.5.2017). Poleg centralne enote v Ljubljani bo organiziranih pet probacijskih enot, ena tudi v Celju.

Območje Probacijske enote Celje bo obsegalo območja naslednjih občin:

Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Ţalec, Črna na Koroškem, Dravograd, Meţica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica.

Probacijska služba bo po zgledu takšnih služb v tujini skrbela za resocializacijo in reintegracijo obsojencev na pogojne kazni in tistih, ki bodo kazen odslužili z alternativnimi oblikami kazenskih sankcij, kot je delo v splošno korist in ta del bo prešel iz centrov za socialno delo na probacijsko službo.

Strokovno delo z obsojenci med prestajanjem zaporne kazni pa ostaja v domeni zaporskih služb in centrov za socialno delo.

Z uvedbo probacijske službe bo Slovenija dobila organizacijo, ki bo zagotavljala enoten razvoj dela na področju skupnostnih sankcij, enotno prakso pri njihovem izvrševanju, večjo povezanost služb in pravosodnih organov, večjo usposobljenost kadrov, specializiranost nalog, poglobljeno obravnavo storilcev kaznivih dejanj, pogostejše odločanje tožilcev oziroma sodnikov za ukrepe oziroma sankcije, ki se izvršujejo v skupnosti, zato da bi krajše zaporne kazni nadomestili z eno od alternativnih oblik.