Obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj

Pred nastopom kazni – v času postopka

 1. čl. ZIKS – odlog izvršitve zaporne kazni

Naloge:

 • zbiranje podatkov iz že obstoječe dokumentacije obravnav na CSD,
 • povabiti obsojeno osebo oz. družinske člane in opraviti z njimi razgovor,
 • obisk na domu,
 • izjemoma, s soglasjem obsojene osebe, zbiranje informacij pri drugih službah,
 • pregled dokaznih gradiv, ki jih obsojena oseba priloži,
 • priprava predloga za odložitev izvršitve kazni zapora
 • seznanitev uporabnika z vsebino mnenja.

Kazenski postopek

 1. čl. Zakona o kazenskem postopku in 10. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov – POROČILO SODIŠČU – KAZENSKI POSTOPEK

Naloge:

 • zbiranje podatkov iz že obstoječe dokumentacije obravnav na CSD,
 • pridobiti informacijo kje se obravnavana oseba nahaja (doma, v priporu, na prestajanju kazni, drugje),
 • opraviti razgovor z obravnavano osebo izdelava poročila.

Med prestajanjem kazni – sodelovanje centra za socialno delo z zavodom za prestajanjem kazni zapora

Naloge:

 • pregled obvestila o nastopu kazni,
 • proučitev individualnega programa tretmaja obsojene osebe in zahtevek zavoda za zbiranje in posredovanje podatkov o obsojeni osebi, ožjih družinskih članih in za predloge in pripombe k individualnemu programu (6. in 32.-37.čl. ZIKS) s soglasjem obsojene
 • zbiranje podatkov o obsojeni osebi iz obstoječih evidenc in obravnav na CSD,
 • sodelovanje pri izdelavi osebnega načrta obsojenca
 • pogovor z obsojeno osebo
 • pogovor z družinskim članom, člani,
 • obisk na domu le v primeru, če so podani razlogi (še posebno kadar gre za mater z otroki, nasilje v družini.
 • izdelava poročila,
 • sodelovanje s strokovno službo zavoda (socialni delavec, pedagog , vzgojitelj, psiholog..) timski sestanki, pisno in telefonsko sodelovanje,
 • delo z družinskimi člani obsojene osebe; zaznati problem in storiti potrebno za rešitev problema ( v sodelovanju s strokovnimi sodelavci znotraj CSD, posredovanje pri raznih zunanjih službah v dogovoru z obsojeno osebo..),
 • posredovanje pri raznih institucijah na zaprosilo obsojene osebe – posameznik pri urejanju zadev za zmanjševanje ali preprečitev škode v času prestajanja kazni (ohranitev stanovanja, odjava RTV naročnine, odklop električne energije…),
 • naloge po 143.čl. ZIKS – pogojna obsodba z varstvenim nadzorom,
 • priprava in izdelava mnenja za dodelitev zunaj zavodskih ugodnosti na zahtevo zavoda
 • priprava in izdelava mnenja ali priporočila za premestitev, prekinitev kazni na zaprosilo obsojene osebe ali družinskih članov in zavoda,
 • izdelava poročila na zahtevo sodišč ( izredna omilitev, pomilostitev …),

Pomoč obsojeni osebi ob odpustu

Naloge:

 • obisk v zavodu ali obisk obsojene osebe na CSD (v času izhoda, dopusta );
 • pogovor o vizijah obsojenca po odpustu, ukrepi po dogovoru z uporabnikom.
 • Program potrebnih ukrepov za pomoč obsojencu
 • Obisk na domu
 • Sodelovanje z zavodom in z drugimi službami – Urad za delo, Upravna enota, zdravstvene ustanove, društva …,
 • pomoč pri urejanju denarne pomoči za premostitev prvih kriznih situacij,
 • možna usmeritev v eno izmed storitev.

Delo v splošno korist (link na koordinatorja za izvajanje nadomestne kazni zapora. (Pravna podlaga:  Zakon o prekrških, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij.