Obravnava otrok in mladoletnikov v in izven sodnega postopka

Obravnava mladostnikov- povzročiteljev kaznivih dejanj in prekrškov: 

Otroci do 14. leta starosti niso kazensko odgovorni, kar pomeni, da za njih ob storitvi kaznivega dejanja ne poteka postopek na sodišču.

Center za socialno delo dobi obvestilo o storjenem kaznivem dejanju otroka in opravi razgovor s starši in otrokom, ter jim poda informacije o možnih socialno varstvenih storitvah.

Mladostniki – mladoletniki so:

Mlajši mladoletniki: od 14. do 16. leta

Starejši mladoletniki od 16. do 18. leta

Mlajši polnoletniki do 18. do 21. leta

CSD se pri obravnavi mladoletnikov vključuje na podlagi javnih pooblastil: sodelovanje s sodišči in tožilstvom, priprava socialnega poročila, spremljanje in udeležba na sodnih obravnavah, izvajanje vzgojnih ukrepov, ki jih izreče sodišče .

Potek kazenskega postopka proti mladoletnikom:

Kadar mladoletnik stori kaznivo dejanje in je zoper njega, na predlog državnega tožilca, uveden pripravljalni postopek na Okrožnem sodišču, je CSD o tem obveščen.  CSD mora v skladu s 469. členom Zakona o kazenskem postopku pripraviti socialno poročilo o mladostnikovi zrelosti, okoliščinah in razmerah, v katerih živi ter drugih okoliščinah, ki se tičejo mladostnikove osebnosti. V tej zvezi opravi enega ali več razgovorov s starši in mladoletnikom. V tem delu mladoletniku in staršem poda tudi informacije o možni vključitvi v socialnovarstvene storitve.

V nadaljevanju postopka zoper mladoletnika CSD sodeluje na glavni obravnavi ali seji senata pri Okrožnem sodišču, kjer lahko poda svoje mnenje glede izrečenih oz. smiselnosti izečenih vzgojnih ukrepov.

Sodišče mladoletniku, na podlagi teže kaznivega dejanja in njegovih življenjskih ter drugi okoliščin, pomembnih za razvoj mladoletnikove osebnosti  lahko izreče naslednje vzgojne ukrepe:

 1. UKOR
 2. NAVODILA IN PREPOVEDI
 • osebno se opravičiti oškodovancu
 • poravnati se z oškodovancem
 • redno obiskovati šolo
 • usposabljati se za poklic ali sprejeti zaposlitev
 • nastaniti se pri določeni družini, domu ali drugje
 • opraviti delo v korist humanitarnih organizacij ali lokalnih skupnosti
 • zdraviti se v ustrezni zdravstveni organizaciji
 • obiskovati vzgojno, poklicno, psihološko ali drugo posvetovalnico
 • udeležiti se programov socialnega treninga
 • opraviti preizkus znanja prometnih predpisov
 • prepoved vožnje motornega vozila
 1. NADZORSTVO ORGANA SOCIALNEGA VARSTVA
 2. ODDAJA V VZGOJNI ZAVOD
 3. ODDAJA V PREVZGOJNI DOM
 4. ODDAJA V ZAVOD ZA USPOSABLJANJE

Starejšemu mladoletniku lahko Okrožno sodišče izreče tudi kazni: DENARNO KAZEN in KAZEN MLADOLETNIŠKEGA ZAPORA. Denarno kazen lahko izreče starejšemu mladoletniku, kadar je za storjena kazniva dejanja predpisana kazen zapora do pet let in ima mladoletnik svoje dohodke. Starejšemu mladoletniku lahko Okrožno sodišče izreče kazen mladoletniškega zapora za kaznivo dejanje, za katerega je z zakonom predpisana kazen pet ali več let zapora.

CSD z vsakim mladoletnikom individualno načrtuje in dogovarja izvajanje izrečenega vzgojnega ukrepa ter redno (v polletnih poročilih) o izvajanju vzgojnega ukrepa poroča sodišču.

Predkazenski postopek proti mladoletnikom:

Na podlagi 162. Člena Zakona o kazenskem postopku sme državni tožilec s soglasjem oškodovanca odložiti kazenski pregon, če  je osumljenec pripravljen ravnati po navodilih državnega tožilca in izpolniti določene naloge, ki mu jih tožilec naloži za odpravo oz. zmanjšanje škodljivih posledic kaznivega dejanja. Državni tožilec lahko mladoletniku naloži, da mora poravnati škodo, opraviti delo v splošno korist…

Izvajanje naloženih navodil pripravijo in vodijo Centri za socialno delo v sodelovanju z državnim tožilcem. CSD ob koncu izrečenega navodila, obvesti državnega tožilca.

Postopek zoper mladoletnike na podlagi Zakona o prekrških:

Okrajno sodišče oddelek za prekrške lahko mladoletnikom, ki so storili prekršek izreče v postopku proti mladoletnikom, ki ga predpisuje Zakon o prekrških, naslednje vzgojne ukrepe:

 1. UKOR
 2. NAVODILA in PREPOVEDI
 3. NADZORSTVO ORGANA SOCIALNEGA VARSTVA

CSD je pristojen za pripravo in izvajanje izrečenih vzgojnih ukrepov na podlagi Zakona o prekrških in dolžan o izvajanju vzgojnih ukrepov poročati Okrajnemu sodišču.