Družinski prejemki

Z 29.4.2014 se je začel uporabljati  ZSDP-1.

1. pomoč ob rojstvu otroka
2. starševski dodatek
3. dodatek za veliko družino
4. dodatek za nego otroka
5. delno plačilo za izgubljeni dohodek
6. otroški dodatek

1. POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme  za otroka. Pomoč znaša 280 evrov.
Kdo ima pravico do pomoči ob rojstvu otroka?
Pravico ima mati ali oče s stalnim prebivališče v Republiki Sloveniji, ki dejansko živita v Republiki Sloveniji. Pravico ima tudi druga oseba in posvojitelj, če te pravice ni uveljavila eden od staršev.
Kje se pravico do pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja?
Pravico uveljavlja mati ali oče pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen po materinem stalnem prebivališču.
Če mati nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pravico uveljavlja oče pri centru za socialno delo, ki je pristojen po očetovem stalnem prebivališču.
V katerem roku je potrebno pravico uveljavljati?
Pravico do pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja eden od staršev 30 dni pred predvidenim datumom poroda, najpozneje pa 60 dni po njem na obrazcu DP-2 – vloga za uveljavitev pravice do pomoči ob rojstvu otroka.
Po tem roku pravice ni več mogoče uveljaviti.
Kolikšna je višina pomoči ob rojstvu otroka?

2. STARŠEVSKI DODATEK
Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do nadomestila po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
Kdo ima pravico do starševskega dodatka?
Pravico do starševskega dodatka ima mati 77 dni od rojstva otroka, če imata mati in otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko bivata v  Republiki Sloveniji. Po 77. dnevu od rojstva otroka pa ima pravico do starševskega dodatka smiselno pod enakimi pogoji eden od staršev, o čemer se starša pisno dogovorita pred uveljavljanjem pravice.
Oče ima v obdobju 77 dni od rojstva otroka pravico do starševskega dodatka pod enakimi pogoji kot mati, če je mati: umrla, zapustila otroka oz. na podlagi mnenja pristojnega zdravnika trajno oziroma začasno nesposobna za samostojno življenje in delo.
Kje se pravico do starševskega dodatka uveljavlja?
Pravica od starševskega dodatka se uveljavlja pri centru, ki je krajevno pristojen po materinem stalnem prebivališču.
V katerem roku je potrebno pravico uveljavljati?
– mati mora pravico uveljavljati 30 dni pred predvidenim datumom poroda, najkasneje pa 30 dni po rojstvu otroka, da pridobi pravico z dnem rojstva otroka, torej v celotnem trajanju 365 dni; če uveljavlja pravico po tem roku, se pravica prizna z dnem vložitve vloge;
– oče najkasneje 30 dni po nastanku razloga za pridobitev pravice;
Koliko časa traja pravica do starševskega dodatka?
Pravica v polnem obsegu traja 365 dni od rojstva otroka in se lahko podaljša v primeru rojstva dvojčkov, ob rojstvu nedonošenčka , če starša ob rojstvu že varujeta dva oziroma več otrok do dokončanega 1. razreda OŠ in v primeru, rojstva  otroka, ki  potrebuje posebno nego in varstvo

Kolikšna je višina starševskega dodatka?
Starševski dodatek znaša 252,04 evrov.

Kdaj preneha pravica do starševskega dodatka?
•    mati, oče ali druga oseba, ki v času smrti otroka prejema starševski dodatek, ima pravico do starševskega dodatka v obsegu kot ga je do dneva smrti že izrabila in še deset dni po smrti otroka .

3. DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO
Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, če imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živijo v Republiki Sloveniji.
Pravico do dodatka za veliko družino pa ima tudi eden od otrok, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.

Dodatek za družino s tremi otroki od 1. julija 2009 znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov.
Dodatek za veliko družino je letni prejemek, namenjen družini z več otroki. Center za socialno delo po uradni dolžnosti odloči o pravici do dodatka za veliko družino vsako leto pri obravnavi vloge za pridobitev otroškega dodatka ali vloge ob povečanju števila otrok v družini.

Eden od staršev, ki ni prejemnik otroškega dodatka, uveljavlja v tekočem letu dodatek za veliko družino na obrazcu DP-4 – vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino, za tekoče leto pri krajevno pristojnem centru za socialno delo. Če je bila upravičencu v tekočem letu že priznana pravica do dodatka za veliko družino v višini za družino s tremi otroki in se mu število otrok pozneje v tem letu poveča, je upravičen do izplačila razlike do dodatka za družine s štirimi ali več otroki.
Po prvem uveljavljanju center za socialno delo po uradni dolžnosti določi pravico do dodatka za veliko družino za tega upravičenca.

4. DODATEK ZA NEGO OTROKA
Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina zaradi nege in varstva takega otroka.
Dodatek za nego otroka je mesečni prejemek  znaša 100 evrov, za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranega otroka pa 200 evrov.

Pravico do dodatka za nego otroka ima eden od staršev ali druga oseba, če ima otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živi v Republiki Sloveniji. Pravica se uveljavlja na podlagi mnenja zdravniške komisije.
Pravica traja za obdobje, ko se otroku zagotavlja posebno varstvo zaradi zdravstvenih razlogov, oziroma do 18. leta , po 18. letu pa, če so ga starši dolžni preživljati v skladu z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.
Dodatek za nego otroka ne pripada enemu od staršev za otroka, ki je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, ali je v rejništvu. Lahko se prizna pravica za dobo od 3 do 6 mesecev na leto, če se dokaže, da starši tudi v tem času materialno skrbijo za otroka.
Pravica se uveljavlja po rojstvu otroka in se prizna s prvim naslednjega meseca po vložitvi vloge.

5. DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK
Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden o staršev ali druga oseba, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka. Ne šteje se, da je oseba zapustila trg dela, če je prenehala opravljati samostojno oziroma kmetijsko dejavnost.
Pravico ima eden od staršev, če imata otrok in eden od staršev ali druga oseba stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živita v Republiki Sloveniji. Prizna se jo najdalj do 18. leta starosti otroka. Če otrok umre, upravičenec obdrži pravico še dva meseca po smrti otroka.
O pravici odloči krajevno pristojen center za socialno delo na podlagi mnenja zdravniške komisije.
Pravico se uveljavlja 30 dni pred prenehanjem oziroma najkasneje 30 dni po prenehanju delovnega razmerja; po tem roku pripada pravica z dnem vložitve vloge.
Mesečna višina delnega plačila za izgubljeni dohodek je 734,15 evro. Če eden od staršev dela s krajšim delovnim časom od polnega, mu pripada sorazmerni del delnega plačila za izgubljeni dohodek.
Center upravičence do delnega plačila za izgubljeni dohodek prijavi v zavarovanje na predpisanih obrazcih M.
Center spremlja zagotavljanje ustrezne nege in varstva otroka in o tem pripravi socialno poročilo. V kolikor se ugotovi, da otroku nista več zagotovljena ustrezna nega in varstvo na domu, center ukine pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek.

Delnega plačila za izgubljeni dohodek nima eden od staršev, če je otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, razen če je to obdobje krajše od 30 dni v letu, ali če je otrok v rejništvu.

6. OTROŠKI DODATEK

Z otroškim dodatkom se staršem zagotovi dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Glede vprašanj postopka, načina ugotavljanja materialnega položaja, meje dohodkov, ki so pogoj za pridobitev in višino otroškega dodatka  se uporabljajo določbe zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo največ enega leta. Če se pravica do otroškega dodatka uveljavlja v 30 dneh po rojstvu otroka, se prizna z mesecem rojstva otroka, sicer pa s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.                                                                                                                                                     Pravica do otroškega dodatka preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji, ki jih določa Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

OBRAZCI ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC DO DRUŽINSKIH PREJEMKOV

K vlogi za uveljavitev pravice do starševskega dodatka in pomoči ob rojstvu otroka, je potrebno materam predložiti tudi potrdilo ginekologa oziroma fotokopijo 5. strani materinske knjižice, kjer je razviden termin poroda.