Author Archives: Gregor Krajnc

Obvestilo o oddaji elektronskih vlog

Zaradi prilagoditve centrov za socialno delo novi organiziranosti v prvem tednu oktobra preko portala eUprava na centre za socialno delo ne bo možno oddajati elektronskih vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (vloge za otroški dodatek, vloge za subvencijo vrtca, vloge za državno štipendijo in vloge za sporočanje sprememb).

Projekt »Živeti z demenco – podpora v domačem okolju«

Projekt Izobraževanje in osveščanje za razvoj storitev v skupnosti za osebe z demenco, svojce/neformalne oskrbovalce in prostovoljce v Savinjski regiji (Živeti z demenco – podpora v domačem okolju) se je pričel izvajati dne 7.8.2017 ob finančni podpori Ministrstva za zdravje RS.

Leta 2015 smo ob finančni podpori Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in v sodelovanju s partnerjem iz Norveške, Univerzitetna klinika Stavanger ter centra SESAM, Center za medicino, povezano s starostjo, ter ob strokovni podpori strokovnjakov Kliničnega oddelka za bolezni živčevja UKC Ljubljana, v Celju odprli Center za krepitev spomina. Gre za prvi tovrstni center v Sloveniji, ki deluje na način, da je možno vsebino nenehno širiti ter dograjevati in prilagajati ponudbi in povpraševanju na območju. Ker gre za testiranje njegovega delovanja, so izkušnje in rezultati primer dobre prakse tudi za ostale regije. Center deluje na dveh lokacijah, v Domu ob Savinji Celje ter na naslovu Zavoda za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje (Zavod ZRI Celje).

Center za krepitev spomina nudi multi-disciplinarno obravnavo oseb z demenco in svetovanje svojcem v obliki informacij ter izobraževanja in usposabljanja. Svojci prejmejo informacije o znakih demence, kam se obrniti po pomoč ter o storitvah in programih, ki so na voljo za osebe z demenco in v pomoč svojcem. Izobraževanja in treningi se izvajajo periodično na teme kot so demenca na splošno, komunikacija z osebami z demenco ter izobraževanja, ki so v pomoč svojcem oz. neformalnim oskrbovalcem v domačem okolju.

Za osebe z že potrjeno diagnozo demence in njihove svojce Center ponuja  storitve svetovanje pri načrtovanju aktivnosti in storitev skozi celoten potek bolezni, pomoč pri zagotavljanju formalnih in neformalnih oblik pomoči, različne delavnice in treninge, skupine za samopomoč ter vikend srečanja za namen kakovostnega preživljanja skupnega prostega časa.

Projekt »Živeti z demenco – podpora v domačem okolju« se izvaja v partnerstvu vodilnega partnerja Dom ob Savinji Celje ter partnerjev Zdravstveni dom Celje, Center za socialno delo Celje, Zavod za raziskave izobraževanje in trajnostni razvoj Celje in Spominčica – Alzheimer Slovenija.

Namen projekta »Živeti z demenco – podpora v domačem okolju« je krepitev kompetenc in kapacitet strokovnih delavcev in sodelavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco (domovi za starejše, centri za socialno delo, društva in druge nevladne organizacije) v vseh občinah Savinjske regije. Poseben poudarek je na občinah, ki še nimajo razvitih storitev in programov na področju obvladovanja demence, a so potrebe prepoznane ali izražene.

Hkrati je namen ozaveščanje posameznih poklicnih in drugih ciljnih skupin v lokalnem okolju za namen oblikovanja osebam z demenco prijaznih storitev in zmanjšanje razlik med posameznimi slovenskimi regijami. V projektu sodelujemo partnerji, ki smo na področju obvladovanja demence in razvoja novih ali dopolnjenih storitev v skupnosti, že sodelovali in izvedli uspešne projekte, ki imajo trajne rezultate. V sklopu aktivnosti je bil oblikovan program izobraževanja glede na specifičnost Savinjske regije in združevanja izobraževanja več občin hkrati, ki so že sedaj povezane v okviru svojega dela.

Ciljne skupine projekta so strokovni kader s področja zdravstvenega in socialnega varstva, ki se usposobi za zgodnjo multidisciplinarno obravnavo, svojci oseb z demenco, prostovoljci (trenerji), ki na enem mestu prejmejo vse želene informacije, nasvete in izobraževanja, osebe z demenco, ki prejmejo hitrejšo pomoč pri prepoznavanju demence, svetovanje in možnost obiska različnih prilagojenih delavnic in treningov in širša javnost preko različnih oblik informiranja in obveščanja.

Rezultat projekta je izvedba programov izobraževanja in usposabljanja za izbrane ciljne skupine ter izvedba promocijskih in informativnih aktivnosti.

Aktivnosti projekta potekajo intenzivno vse od pričetka izvedbe v avgustu 2018. Partnerstvo koristi vsako priložnost, ki se ponuja, z namenom osveščanja širše javnosti. Tako je bilo leta 2017 na povabilo Ministrstva za zdravje prisotno na 17. Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Tako časovno kot vsebinsko se dogodek  navezuje na 1. oktober, mednarodni dan starejših ter pripravlja številne pogovore in predstavitve za zdravo in aktivno staranje. Za namen osveščanja javnosti so bili organizirani različni dogodki.

Do danes smo izvedli 23 delavnic izobraževanja in usposabljanja za različne ciljne skupine. Delavnice so potekale v Celju in njegovi širši okolici in sicer Slovenske Konjice, Rečica ob Savinji, Vransko in Žalec. V sodelovanju in ob podpori županov Šaleške doline smo bili prisotni tudi v Topolšici. Alzheimer Cafe-ji so se med drugim izvajali tudi v Velenju in Trbovljah. Do zaključka projekta smo si zadali nalogo, da delavnice predstavimo in tudi izvedemo v čim več občinah Savinjske regije.

V okviru Centra za krepitev spomina v Celju potekajo družabna srečanja oseb z demenco. Srečanja potekajo pod strokovnim vodstvom partnerstva in prostovoljcev vsak teden in nudijo možnost kakovostnega preživljanja prostega časa.

Projekt traja od 7.8.2017 in se zaključi 15.11.2018.

Vabljeni, da stopite v stik z nami ali obiščete našo spletno stran https://zivetizdemenco.si/ ter se udeležite katerih od naših aktivnosti.

 

Kontakt

Zavod za raziskave izobraževanje in trajnostni razvoj Celje

Marjeta Vodončnik, telefon: 03 620 97 08, e-pošta: marjeta@zavod-zri.si

Dom ob Savinji Celje

Mateja Pavlič, telefon: 03 427 95 06, e-pošta: krepitevspomina@domobsavinji.si

Center za socialno delo Celje

mag. Olga Bezenšek Lalić, telefon 03 425 63 24, e-pošta: gpcsd.celje@gov.si

Dogodek: Družabno srečanje v Centru za krepitev spomina Celje

Fotograf: Gregor Katič

 

Reorganizacija centrov za socialno delo: Na teren, bližje k ljudem

Obvestilo o poteku reorganizacije centrov za socialno delo

Spoštovani,

obveščamo vas, da so bile dne 26. 4 2018 sprejete pravne podlage s strani Vlade RS potrebne za nadaljevanje z operativnim izvajanjem reorganizacije mreže centrov za socialno delo.

S sprejetimi sklepi o ustanovitvi je bilo ustanovljenih 16 centrov za socialno delo, ki so nastali s spojitvijo 62 obstoječih CSD, ki bodo s svojim delovanjem pričeli 1. oktobra 2018. Centri za socialno delo bodo poleg delovanja na sedežu poslovali tudi zunaj sedeža, in sicer v enotah, kjer imajo sedež, zdajšnji centri za socialno delo. CSD Laško, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice bodo s 1. 10. 2018 tako enota CSD Celja.

Vlada RS je 26. 4. 2018 imenovala tudi 16 vršilcev dolžnosti direktorja novoustanovljenih CSD ter s 1 7. 2018 z njimi sklenila pogodbe o zaposlitvi, vendar največ za obdobje enega leta (od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. Za center za socialno delo Celje je imenovana v. d. direktorice mag. Olga Bezenšek Lalić, ki je pooblaščena, da opravi priprave za začetek dela CSD, od 1. 10. 2018 dalje pa, da organizira in voda strokovno delo ter poslovanje centra.

Centri za socialno delo na lokalnem navoju še naprej ostajajo osrednja strokovna institucija na področju socialnega varstva. Delovali bodo kot vstopna točka za vse pravice uporabnikov in bodo še naprej izvajali strokovne naloge, socialno varstvene storitve, javna pooblastila in različne socialno varstvene programe. Na enotah bodo še naprej sprejemali vloge (ZUPJS, ZSVarPre, ZSDP-1, … ) ter odločali o denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, subvenciji najemnine, pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, otroškem dodatku, če se istočasno vodi postopek o pravici do denarne socialne pomoči, pravicah iz starševskega varstva in družinskih prejemkih.

Za letne pravice – državne štipendije, otroški dodatek, subvencija vrtca, malice in kosila, se predvideva informativni izračun, primerljiv z dohodninsko odločbo, ki pa se bo opravljal v Celju.

Na področju izvajanja storitev Pomoč na domu in ostalih program, ki jih centri izvajajo po pogodbah z občinami, se vsebinsko ne pričakuje sprememb, vendar pa je predvideno, da bo računovodstvo pričelo z delom na območni enoti v Celju dne 1. 10. 2018 in računovodje na enotah ne bodo več zaposlene.

Več o sami reorganizaciji centrov za socialno delo je objavljeno na spletnem naslovu MDDSZEM: http://www.mddsz.gov.si/sldelovnajodroci6/socialrreo.ganizacija_cenhov_za_socialno-delo/

 

Reorganizacija centrov za socialno delo – pričetek delovanja CSD Celje

Obveščamo vas, da je Vlada RS, v okviru izvajanja reorganizacije centrov za socialno delo, dne 26, 4, 2018 sprejela sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Celje (CSD Celje) in ga objavila v Uradnem listu RS, št. 30 z dne 26.4.2018.

S 1. 10. 2018 se bodo tako dosedanji centri za socialno delo v regiji, torej, CSD Celje, CSD Laško, CSD Šentjur, CSD Šmarje pri Jelšah in CSD Slovenske Konjice spojili v nov pravni subjekt, ki bo univerzalni pravni naslednik spojenih socialno varstvenih zavodov.

Center za socialno delo Celje bo imel sedež v Celju, na naslovu Opekarniška 15b, 3000 Celje v isti stavbi kot enota lokalnega centra, posloval pa bo tudi zunaj sedeža, in sicer na naslovih sedanjih centrov za socialno delo, ki z dnem spojitve postajajo enote CSD Celje.

Vsi trenutno še obstoječi centri za socialno delo v regiji bodo do 30. 9. 2018 poslovali kot samostojni javni zavodi, s 1. 10. 2018 pa bo pogodbene obveznosti prevzel CSD Celje, ki bo v prihodnjih mesecih poskrbel za ureditev formalnosti za nemoteno poslovanje z vami tudi po tem datumu.

 

Reorganizacija centrov za socialno delo: Na teren, bližje k ljudem

Socialna problematika, stiske in težave ljudi zahtevajo strokovno, hitro in učinkovito pomoč ter podporo v okviru javne službe. Za primerno obravnavo vse zahtevnejših potreb potrebujemo sodoben, strokoven in učinkovit sistem socialnega varstva. Z reorganizacijo centrov za socialno delo želimo odpraviti slabosti in pomanjkljivosti trenutne ureditve. Reorganizacija vključuje tri spremembe: uvedbo informativnega izračuna, socialno aktivacijo in novo organizacijsko strukturo. Z reorganizacijo uvajamo rešitve, ki prinašajo predvsem koristi uporabnikom storitev centrov za socialno delo po vsej Sloveniji.

 

Z informativnim izračunom bodo postopki bolj pregledni, z opustitvijo obveznosti vsakoletnega obnavljanja letnih pravic pa tudi enostavnejši.

 Z reorganizacijo se uvaja novost: informativni izračun, ki bo povečal transparentnost odločanja o pravicah iz javnih sredstev. Tako bodo upravičenci do pravic in subvencij že pred koncem postopka obveščeni o podatkih, s katerimi razpolaga center za socialno delo (zlasti premoženjski položaj družine in izpolnjevanje pogojev) in nameravano odločitvijo (višina pravice/subvencije in obdobje upravičenosti). Informativni izračun bo veljal kot začasna odločitev centra za socialno delo, ki bo, če se uporabnik z njo strinja, avtomatsko postala končna odločba. V primeru, da uporabnik na informativni izračun poda ugovor, bo izračun pregledala pristojna služba centra za socialno delo in izdala odločbo. Informativni izračun bo v uporabi pri vseh pravicah iz javnih sredstev.

Pri vseh letnih pravicah iz javnih sredstev (otroški dodatek, subvencija vrtca, malice, kosila, državna štipendija), pa se bodo informativni izračuni izdajali avtomatično, enkrat letno. Tako bo uporabnik dolžan podati vlogo samo za prvo uveljavljanje pravice (npr. ob rojstvu otroka), potem pa bo sistem avtomatično enkrat letno preveril izpolnjevanje pogojev za nadaljnje prejemanje pravice. Obdelava podatkov bo avtomatizirana, kar pomeni, da bodo strokovni delavci bistveno razbremenjeni administrativnega dela.

Centri za socialno delo bodo informativne izračune pričeli izdajati 1.1.2019. 1.1.2019 je tudi presečni datum, ko strankam za nadaljnje prejemanje letne pravice ne bo več potrebno oddajati vlog, ampak bo center za socialno delo sam po uradni dolžnosti izvedel postopek preverjanja tistih letnih pravic, ki se iztečejo v konkretnem mesecu. S 1.9.2019 pa bodo centri za socialno delo prešli na masovno izvajanje avtomatičnega informativnega izračuna za vse prejemnike/družine z odobrenimi letnimi pravicami, kar prinaša popolno avtomatično podaljševanje letnih pravic enkrat letno v jesenskem času.

 

 Socialna aktivacija bo izboljšala skrb za dolgotrajno brezposelne

 Projekt socialne aktivacije predstavlja celovit pristop, ki naslavlja problematiko dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči. Namen socialne aktivacije je prepoznavanje, usmerjanje, motiviranje vključevanje ter spremljanje v socialno aktivacijo vključenih oseb. Poleg tega je namen tudi podpreti vključene v socialno aktivacijo pri njihovi reaktivaciji, integraciji v različne družbene sisteme ter posledično ponovno vključiti na primarni, sekundarni in terciarni trg dela.

Z vzpostavitvijo celovitega sistema socialne aktivacije bo projekt prispeval k večji socialni vključenosti in zmanjšanju tveganja revščine prejemnikov denarne socialne pomoči in drugih izključenih oseb ter k krepitvi moči in kompetenc socialno izključenih oseb. V programe socialne aktivacije se bo v letih 2017 in 2018 vključilo 5.200 dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarnih socialnih pomoči, v vseh petih letih (2017 – 2022) pa skupno 12.500 oseb.

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2022.

 

Nova organizacijska struktura stremi k izboljšanju storitev za uporabnike

 Reorganizacija uvaja novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo, s čimer se bo izboljšala njihova dostopnost in povečala kakovost storitev za uporabnike. Z novo organizacijsko strukturo bomo poenotili delovanje centrov za socialno delo in poenostavili upravne postopke. Centri za socialno delo na lokalnem nivoju še naprej ostajajo osrednja strokovna institucija na področju socialnega varstva. Z reorganizacijo ustanavljamo 16 novih centrov za socialno delo. Iz obstoječih 62 centrov za socialno delo se oblikuje 63 enot centrov za socialno delo (do sedaj največji Center za socialno delo Maribor se bo preoblikoval v dve enoti), ki bodo ohranile svojo avtonomnost.

Takšna organizacija omogoča več časa za terensko delo, saj bodo posamične enote centrov za socialno delo razbremenjene administrativno upravnih postopkov.

  • Z uvedbo nove organizacijske strukture se bo na ravni novoustanovljenega centra za socialno delo organizirala skupna splošna služba (kadrovska služba, računovodstvo, tehnično-administrativna služba, ….), služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (vodenje postopkov o pravicah iz javnih sredstev: o otroškem dodatku, znižanju plačila za programe vrtcev, državni štipendiji, dodatni subvenciji malice za učence in dijake in subvenciji kosila za učence) in skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam (interventna služba, krizni centri). Predvideva se, da bo znotraj skupne strokovne službe delovala tudi mobilna strokovna enota, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki različnih profilov (psiholog, pravnik, specialni pedagog, itd.) in bo na razpolago vsem enotam znotraj območnega centra za socialno delo.
  • Enote centrov za socialno delo bodo delovale kot vstopna točka za vse pravice uporabnikov in bodo še naprej izvajale strokovne naloge, socialno varstvene storitve, javna pooblastila in različne socialno varstvene programe. Na enotah bodo še naprej sprejemali vloge (ZUPJS, ZSVarPre, ZSDP-1,…) ter odločali o denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, subvenciji najemnine, pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, otroškem dodatku, če se istočasno vodi postopek o pravici do denarne socialne pomoči, pravicah iz starševskega varstva in družinskih prejemkih.

Z reorganizacijo centrov za socialno delo se tako ohranjajo prednosti obstoječe organizacije centrov za socialno delo, in sicer obstoječe lokacije centrov za socialno delo, ki omogočajo neposredno dostopnost uporabnikom (na primer vlaganje zahtevkov in hkrati urejanje drugih pravic na centru za socialno delo, informiranje o pravicah, lažje urejanje sprememb); poznavanje situacije uporabnika, poznavanje družine; hitro reagiranje v primeru, ko je to potrebno.

Reorganizacija centrov za socialno delo bo uporabnikom prinesla številne koristi. Izboljšali se bosta krajevna in časovna dostopnost, tako da bodo storitve uporabnikom prijaznejše. Različne metode dela in strokovnjaki s specifičnimi znanji bodo poskrbeli, da bodo storitve za uporabnike dostopne po enakem standardu za vse. Z reorganizacijo centrov za socialno delo le-te približujemo uporabnikom in se resnično vračamo nazaj na teren, kar poudarja tudi geslo reorganizacije: »Na teren, bližje k ljudem«. Centri za socialno delo bodo v skladu z reorganizacijo zaživeli 1.10.2018.

Delavnice za rejnike in rejniške otroke

Na povezavi tukaj najdete dokument z več informacijami o delavnicah, ki so namenjene rejnikom in rejnicam, dijakom, osnovnošolcem in biološkim staršem.

Udeležba na delavnicah je brezplačna, organizira pa jih Družinski inštitut Bližina iz Celja.

Sprememba pri odločanju števila dni očetovskega dopusta, način izrabe in plačilo.

Pomoč ob rojstvu ponovno univerzalna pravica

V letu 2018 je oče upravičen do 30 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, za katerega država zagotavlja očetovsko nadomestilo. Prvih 15 koledarskih dni dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otroke starosti, od 1. januarja 2018 pa ima oče pravico še do 15 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga lahko izrabi v strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka. Do 15 koledarskih dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu, po poteku starševskega dopusta,  so v letu 2018 upravičeni očetje novorojenčkov, ki prvič vlagajo vlogo za očetovski dopust. Vsi očetje otrok, mlajših od treh let, ki dopusta še niso izrabili v celoti, pa lahko prav tako z vlogo uveljavljajo do 15 koledarskih  dni plačanega očetovskega dopusta. Očetje, ki so že v celoti izrabili neplačani očetovski dopust in tisti očetje, katerih otroci so ob vložitvi vloge starejši od treh let neplačanega očetovskega dopusta ne morejo več zahtevati oz. izrabiti in ne morejo neplačanega dopusta preoblikovati v plačanega. Očetovski dopust po starševskem dopustu  se uveljavlja na Centru za socialno delo z vlogo, v kateri  še ni potrebno navesti datumov izrabe za 15 plačanih koledarskih dni, ki jih oče izrabi v strnjenem nizu.

S 1. januarjem 2018 je ponovno pravica do pomoči ob rojstvu otroka univerzalna pravica. Je enkratni prejemek in znaša 280,00 EUR.

Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami

first-action-help-against-violence-skupnost-centrov-za-socilano-delo-slo

ŽRTEV NASILJA V DRUŽINI JE TUDI OTROK

Ob zaključku mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami v letu 2017 in mednarodnem dnevu človekovih pravic, se opozorilom, da naj žrtve nasilja v družini poiščejo pomoč, ponovno pridružujemo strokovne delavke in delavci centrov za socialno delo. Kot vstopna točka v sistem se pri svojem vsakodnevnem delu srečujemo z velikim številom žensk in njihovih otrok, ki so žrtve nasilja ter skupaj z njimi iščemo njim najbližje oblike pomoči.

Odrasle žrtve nasilja bi radi opozorili na otroke in na njihovo pravico, da rastejo v varnem in zdravem okolju. Otrok, ki doživlja ali je prisoten ob nasilju, je čustveno zlorabljen. Strah zase in za žrtev, ki ga vsakodnevno doživlja in pretvori v svojo nemoč pred povzročiteljem, pusti otroku trajne posledice, tudi v odraslosti. Prekinimo krog nasilja in zlorab v družinah! In ne, nasilje ne mine, se poglablja, posledice pa so vedno hujše!

Včasih se krog nasilja razplete tudi tragično in takrat so najbolj ranljivi ravno otroci. Poleg hude izgube, so izpostavljeni tudi javnosti – medijem, zato pozivamo vse, da v takih situacijah predvsem pomislimo na otroka, na njegovo stisko in posledice, ki jih bo nosil s seboj vse življenje. Z vidika svojcev je izjemno pomemben odnos javnosti in medijev do tragičnega dogodka, v katerega so vpleteni.

Neizmerna stiska, ki je prisotna ob izgubi, se ne sme povečevati in poglabljati še ob zapisih, fotografijah in govornih ter televizijskih poročanjih o otrocih, ki so utrpeli izgubo. Sprašujemo se, kako to preprečiti in kako pojasniti medijem, javnosti, da so ob tovrstnih dogodkih prizadeti najbližji, ki za vse, kar se je zgodilo, niso krivi. Na centrih za socialno delo pogosto vidimo, da si krivdo, tudi skozi medijska poročanja o dogodku naložijo na svoja ramena. S tem je stiska veliko večja in njihovo okrevanje še težje, zato pozivamo medije, da mora biti interes zavarovanja otroka in njegova korist pred interesom javnosti oziroma poročevalcev teh dogodkov.

Spoštujmo otroke in to, da imajo otroci vse temeljne človekove pravice, dodatno jih varuje konvencija – vsi mi, tako strokovne službe kot tudi družba v celoti, pa smo dolžni zagotoviti podporo otroku, stabilno okolje za razvoj v primerih, ko jim tega ne morejo zagotoviti starši.

Želimo si, da bi družine zbrale pogum in poiskale pomoč, ki jim je dostopna v njihovem okolju osebno ali preko telefona. Tako bi zaščitile otroke in preprečile travme, ki se pogosto pokažejo šele v odraslosti, ko ima nekdanji otrok, zdaj odrasla oseba moč in pogum, da se upre in pove zgodbo svojega otroštva.

Centri za socialno delo in koordinatorke za preprečevanje nasilja v družini

Ljubljana, 7.12.2017

first-action-help-against-violence-skupnost-centrov-za-socilano-delo-slo

ŽRTEV NASILJA NI NIKOLI ODGOVORNA ZA NASILJE – ZANJ JE ODGOVOREN POVZROČITELJ, STORILEC, KI GA IZVAJA!

Ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami se opozorilom in apelom, da žrtve poiščejo pomoč, pridružujemo tudi strokovne delavke in delavci centrov za socialno delo. Pri svojem vsakodnevnem delu se srečujemo z velikim številom žensk, ki so žrtve nasilja v družini. Centri za socialno delo so pogosto vstopna vrata v celovit sistem pomoči ženskam in drugim žrtvam nasilja, v vseh starostnih obdobjih. Skupaj z njimi iščemo njim najbližje oblike pomoči.

Pripomogli smo k dobremu razpletu mnogih zgodb. Žal pa se v nekaterih situacijah te ne razpletejo dobro. Takrat ostajamo tudi mi brez besed in iščemo dodatne možnosti ter vzvode, ki bi jih uporabili, da bi bilo tragičnih posledic manj.

Pomoč in zaščito ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, centri za socialno delo zagotavljamo 24 ur, saj imamo izven poslovnega časa centra organizirano Regijsko interventno službo, ki v vseh nujnih primerih, ki jih opredeli policija, zagotovi pomoč žrtvam.

Na centrih za socialno delo vsako leto sprejmemo preko 3.000 žrtev nasilja, od katerih je velika večina žensk. Ne glede na visoke številke žrtev, se zavedamo, da je teh še veliko več, da se še niso opogumile poiskati pomoč, ne vedo, da pomoč obstaja, si ne upajo o nasilju spregovoriti in same iščejo izhode, skušajo svoje ravnanje prilagoditi zahtevam povzročitelja nasilja, saj upajo, da bo boljše, izboljšanja pa ni …
Na centrih za socialno delo si želimo, da bi zbrale pogum in poiskale pomoč, ki jim je dostopna v njihovem okolju osebno ali preko telefona. S tem, ko boste poiskale pomoč, boste zagotovile varnost tudi svojim otrokom, ki so v začaranem krogu nasilja, prav tako žrtve nasilja v družini!

Zapomnite si: na centru za socialno delo smo zavezani k ničelni toleranci do nasilja. Vemo, da žrtev potrebuje veliko osebne moči za izstop iz kroga nasilja v domačem okolju in da vas skrbi, kaj bo z vašimi otroki. Zavedajte se, da s tem ko boste pomagale sebi, boste rešile tudi otroke, zato » vzemite življenje v svoje roke« in poiščite pomoč – na policiji, na centru za socialno delo ali v nevladnih organizacijah. Povsod vam bomo prisluhnili in pomagali.

Centri za socialno delo in koordinatorke za preprečevanje nasilja v družini

Ljubljana, 23.11.2017

Obvestilo o probaciji

S 1.4.2018 bo z delovanjem pričela Služba za probacijo pod okriljem Ministrstva za pravosodje (Zakon o probaciji je sprejel Državni zbor 24.5.2017). Poleg centralne enote v Ljubljani bo organiziranih pet probacijskih enot, ena tudi v Celju.

Območje Probacijske enote Celje bo obsegalo območja naslednjih občin:

Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Ţalec, Črna na Koroškem, Dravograd, Meţica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica.

Probacijska služba bo po zgledu takšnih služb v tujini skrbela za resocializacijo in reintegracijo obsojencev na pogojne kazni in tistih, ki bodo kazen odslužili z alternativnimi oblikami kazenskih sankcij, kot je delo v splošno korist in ta del bo prešel iz centrov za socialno delo na probacijsko službo.

Strokovno delo z obsojenci med prestajanjem zaporne kazni pa ostaja v domeni zaporskih služb in centrov za socialno delo.

Z uvedbo probacijske službe bo Slovenija dobila organizacijo, ki bo zagotavljala enoten razvoj dela na področju skupnostnih sankcij, enotno prakso pri njihovem izvrševanju, večjo povezanost služb in pravosodnih organov, večjo usposobljenost kadrov, specializiranost nalog, poglobljeno obravnavo storilcev kaznivih dejanj, pogostejše odločanje tožilcev oziroma sodnikov za ukrepe oziroma sankcije, ki se izvršujejo v skupnosti, zato da bi krajše zaporne kazni nadomestili z eno od alternativnih oblik.

Obvestili!

  1. S  01.02.2017 se prične uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-E), s katerim se ukinja institut zaznambe, razen za stanovanja ali stanovanjske hiše nad 120.000 eur v katerem upravičenec prebiva in ima prijavljeno stalno prebivališče.
  2. S 01.02.2017 na podlagi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-F) pripada subvencija kosila učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Terminski načrt izplačil transferjev v letu 2017

Terminski plan izplačil družinskih prejemkov, starševskih nadomestil, rejnin in izvoznih dajatev – leto 2016. Izplačila bodo na računih prejemnikov najkasneje do 16. ure.

LEGENDA

OD – otroški dodatek
DVD – dodatek za veliko družino
DNO – dodatek za nego otroka
PRO – pomoč ob rojstvu otroka
SD – starševski dodatek
DPID – delno plačilo za izgubljeni dohodek (vklj.s prisp.)SN – starševska nadomestila (vklj.s prisp.ter prisp.za neplačan očetovski dopust)
KDČ – prisp.zaradi dela skrajšim del.čas.zaradi starševstva (vklj.tudi prisp.za upravič., ki varujejo 4 in več otrok)REJ – rejnine (vklj.s prisp.)
ID – izvozne dajatve

PROSTI DNEVI

sre 8.2.2017 ni izplačilni dan
pon 17.4..2017 je velikonočni ponedeljek in ni izplačilni dan
čet 27.4.2017
pon 1.5.2017
tor 2.5.2017
tor 15.8.2017
tor 31.10.2017
sre 1.11.2017
pon 25.12.2017
tor 26.12.2017

Mesec Vrsta prejemka Zaključek vnosa na CSD do 15. ure (razen ob petkih, ko je zaključek vnosa do 14.ure) Izplačilo
JANUAR DS, Zois ŠTIP sre. 28.12.2016 tor. 10.1.2017
PRO, SD, REJ sre. 28.12. sre. 11.1.
OD sre. 28.12. čet. 12.1.
DVD, DNO pon. 2.1. čet. 12.1.
KDČ, DPID, SN pon. 2.1. pet. 13.1.
DSP I. obdelava tor. 10.1. pet. 20.1.
VD pet. 20.1. tor. 31.1.
DSP II. obdelava tor. 24.1. pet. 3.2.
FEBRUAR DS, Zois ŠTIP pet. 27.1. pet. 10.2.
PRO, SD, REJ pon. 30.1. pon. 13.2.
OD pon. 30.1. tor. 14.2.
DVD, DNO tor. 31.1. tor. 14.2.
KDČ, DPID, SN tor. 31.1. sre. 15.2.
DSP I. obdelava pet. 10.2. tor. 21.2.
VD pet. 17.2. tor. 28.2.
DSP II. obdelava tor. 21.2. pet. 3.3.
MAREC DS, Zois ŠTIP pon. 27.2. pet. 10.3.
PRO, SD, REJ tor. 28.2. pon. 13.3.
OD tor. 28.2. tor. 14.3.
DVD, DNO sre. 1.3. tor. 14.3.
KDČ, DPID, SN sre. 1.3. sre. 15.3.
DSP I. obdelava pet. 10.3. tor. 21.3.
VD tor. 21.3. pet. 31.3
DSP II. obdelava pet. 24.3. tor. 4.4.
APRIL DS, Zois ŠTIP tor. 28.3. pon. 10.4.
PRO, SD, REJ sre. 29.3. tor. 11.4.
OD sre. 29.3. sre. 12.4.
DVD, DNO pet. 31.3. sre. 12.4.
KDČ, DPID, SN pon. 3.4. čet. 13.4.
DSP I. obdelava pon. 10.4. čet. 20.4.
VD tor.18.4. pet. 28.4.
DSP II. obdelava pon. 24.4. čet. 4.5.
MAJ DS, Zois ŠTIP tor. 25.4. sre. 10.5.
PRO, SD, REJ, DNO sre. 26.4. čet. 11.5.
OD sre. 26.4. pet. 12.5.
DVD sre. 3.5. pet. 12.5.
KDČ, DPID, SN pet. 28.4. pon. 15.5.
DSP I. obdelava tor. 9.5. pet. 19.5.
VD pet. 19.5. sre. 31.5.
DSP II. obdelava tor. 23.5. pet. 2.6.
JUNIJ DS, Zois ŠTIP pon. 29.5. pet. 9.6.
PRO, SD, REJ tor. 30.5. tor. 13.6.
OD tor. 30.5. sre. 14.6.
DVD, DNO sre. 31.5. sre. 14.6.
KDČ, DPID, SN sre. 31.5. čet. 15.6.
DSP I. obdelava pon. 12.6. sre. 21.6.
VD tor. 20.6. pet. 30.6.
DSP II. obdelava pet. 23.6. tor. 4.7.
JULIJ DS, Zois ŠTIP tor. 27.6. pon. 10.7.
PRO, SD, REJ pet. 30.6. sre. 12.7.
OD pet. 30.6. čet. 13.7.
DVD, DNO pon. 3.7. čet. 13.7.
KDČ, DPID, SN pon. 3.7. pet. 14.7.
DSP I. obdelava tor. 11.7. pet. 21.7.
ID pet. 14.7. čet. 27.7.
VD sre. 19.7. pon. 31.7.
DSP II. obdelava tor. 25.7. pet. 4.8.
AVGUST DS, Zois ŠTIP pet. 28.7. čet. 10.8.
PRO, SD, REJ sre. 26.7. čet. 10.8.
OD sre. 26.7. pet. 11.8.
DVD, DNO pon. 31.7. pet. 11.8.
KDČ, DPID, SN tor. 1.8. pon. 14.8.
DSP I. obdelava sre. 9.8. pon. 21.8.
ID pon. 14.8. pon. 28.8.
VD pon. 21.8. čet. 31.8.
DSP II. obdelava sre. 23.8. pon. 4.9.
SEPTEMBER DS, Zois ŠTIP pon. 28.8. pet. 8.9.
PRO, SD, REJ sre. 30.8. sre. 13.9.
OD sre. 30.8. čet. 14.9.
DVD, DNO pet. 1.9. čet. 14.9.
KDČ, DPID, SN pon. 4.9. pet. 15.9.
DSP I. obdelava tor. 12.9. čet. 21.9.
ID pet. 15.9. čet. 28.9.
VD tor. 19.9. pet. 29.9.
DSP II. obdelava pon. 25.9. sre. 4.10.
OKTOBER DS, Zois ŠTIP pet. 29.9. tor. 10.10.
PRO, SD, REJ sre. 27.9. sre. 11.10.
OD sre. 27.9. čet. 12.10.
DVD, DNO pon. 2.10. čet. 12.10.
KDČ, DPID, SN pon. 2.10. pet. 13.10.
DSP I. obdelava tor. 10.10. pet. 20.10.
ID pon. 16.10. pet. 27.10.
VD sre. 18.10. pon. 30.10.
DSP II. obdelava tor. 24.10. pet. 3.11.
NOVEMBER DS, Zois ŠTIP pet.27.10. pet. 10.11.
PRO, SD, REJ sre.25.10. pon. 13.11.
OD sre.25.10. tor. 14.11.
DVD, DNO pon. 30.10. tor. 14.11.
KDČ, DPID, SN pon. 30.10. sre. 15.11.
DSP I. obdelava pet. 10.11. tor. 21.11.
ID sre. 15.11 tor. 28.11.
VD pon. 20.11. čet. 30.11.
DSP II. obdelava sre. 22.11 pon. 4.12.
DECEMBER DS, Zois ŠTIP sre. 29.11. pet. 8.12.
PRO, SD, REJ tor. 28.11. sre. 13.12.
OD tor. 28.11.. čet. 14.12.
DVD, DNO pet. 1.12. čet. 14.12.
KDČ, DPID, SN pon. 4.12. pet. 15.12.
DSP I. obdelava pet. 8.12. tor. 19.12.
ID pet. 15.12. čet. 28.12.
VD tor. 12.12. pet. 29.12.
DSP II. obdelava pet. 22.12. čet. 4.1.2018

Posvet o reorganizaciji centrov za socialno delo

Vabimo Vas na Posvet o reorganizaciji centrov za socialno delo ki bo 14. marca, od 16. do 18. ure,v Celjskem domu, Krekov trg 3, Celje.

Reorganizacijo bosta predstavili:

  • Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in
  • Tanja Amon, v. d. generalne direktorice direktorata za socialne zadeve.

Dogodek bo povezoval mag. Darko Krajnc, predsednik Rejniškega društva Slovenije. 

Posvet je odprt za javnost in je namenjen predstavitvi projekta reorganizacije centrov za socialno delo ter izmenjavi mnenj s predstavniki lokalne skupnosti, stroke, nevladnih organizacij, javnih zavodov in uporabnikov storitev CSD: Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah.

Vabljeni!