Domov

CSD: Kje nas najdete

Center za socialno delo Celje
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje
tel.: 03/425-63-00
fax: 03/425-63-70
e-pošta: gpcsd.celje@gov.si

slika_csd

KCM: Kje nas najdete

Krizni center za mlade Celje
Ipavčeva 8,
3000 Celje
tel.: 03/493-05-30
mobi: 031/576-150
e-pošta: kriznicenterzamlade@t-1.si

nova-kmc1

AKTUALNE NOVICE

Obvestili!

  1. S  01.02.2017 se prične uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-E), s katerim se ukinja institut zaznambe, razen za stanovanja ali stanovanjske hiše nad 120.000 eur v katerem upravičenec prebiva in ima prijavljeno stalno prebivališče.
  2. S 01.02.2017 na podlagi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-F) pripada subvencija kosila učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
...
Preberi več

Terminski načrt izplačil transferjev v letu 2017

Terminski plan izplačil družinskih prejemkov, starševskih nadomestil, rejnin in izvoznih dajatev - leto 2016. Izplačila bodo na računih prejemnikov najkasneje do 16. ure. LEGENDA OD - otroški dodatek DVD - dodatek za veliko družino DNO - dodatek za nego otroka PRO - pomoč ob rojstvu otroka SD - starševski dodatek DPID - delno plačilo za izgubljeni dohodek (vklj.s prisp.)SN - starševska nadomestila (vklj.s prisp.ter prisp.za neplačan očetovski dopust) KDČ - prisp.zaradi dela skrajšim del.čas.zaradi starševstva (vklj.tudi prisp.za upravič., ki varujejo 4 in več otrok)REJ - rejnine (vklj.s prisp.) ID - izvozne dajatve PROSTI DNEVI sre 8.2.2017 ni izplačilni dan pon ...
Preberi več

Posvet o reorganizaciji centrov za socialno delo

Vabimo Vas na Posvet o reorganizaciji centrov za socialno delo ki bo 14. marca, od 16. do 18. ure,v Celjskem domu, Krekov trg 3, Celje. Reorganizacijo bosta predstavili:
  • Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in
  • Tanja Amon, v. d. generalne direktorice direktorata za socialne zadeve.
Dogodek bo povezoval mag. Darko Krajnc, predsednik Rejniškega društva Slovenije.  Posvet je odprt za javnost in je namenjen predstavitvi projekta reorganizacije centrov za socialno delo ter izmenjavi mnenj s predstavniki lokalne skupnosti, stroke, nevladnih organizacij, javnih zavodov in uporabnikov storitev CSD: Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju in Šmarje ...
Preberi več